Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Ηρώ Νικοπούλου: Εγκαίνια Ιστοσελίδας


 Α­γα­πη­τοί μου φί­λοι,
σας πα­ρουσιά­ζω με χα­ρά την Ι­στο­σε­λί­δα μου (http://www.ironikopoulou.gr/) που πε­ριέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες και α­πο­σπά­σματα α­πό την ει­κα­στι­κή και την λο­γο­τε­χνι­κή μου δρα­στη­ριό­τη­τα.
Μέ­σα α­πό την σε­λί­δα αυ­τή θέ­λω να ε­πι­κοι­νω­νή­σω μα­ζί σας και να μοι­ρα­στώ ει­­κό­νες, σκέ­ψεις, αι­σθή­μα­τα α­πό τις καλ­λι­τε­χνι­κές δρα­στη­ριό­τη­τές μου. Ι­διαί­τε­ρα στην ε­πο­χή μας που η ε­πι­κοι­νω­νί­α μέ­σω γκα­λε­ρί και εκ­θέ­σε­ων, κα­θώς και μέ­σω εκ­δό­σε­ων, εί­ναι, λό­γω της κρί­σης, α­κό­μη δυ­σκο­λό­τε­ρη απ’ ό­σο πα­λαιό­τε­ρα.
Στην Αρ­χι­κή σε­λί­δα υ­πάρ­χουν δύ­ο βα­σι­κά πε­δί­α-ε­πι­λο­γές Ει­κα­στι­κά και Λο­γο­τεχνί­α, ε­πι­πλέ­ον στο πε­δί­ο Ε­φή­με­ρα έ­χω συλ­λέ­ξει φω­το­γρα­φι­κά και άλ­λα τεκμή­ρια α­πό ποι­κί­λες στιγ­μές και δρα­στη­ριό­τη­τες. Μέ­σω του πε­δί­ου Ε­πι­κοι­νω­νί­α της Αρχι­κής Σε­λί­δας μπο­ρεί­τε αν θέ­λε­τε να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε μα­ζί μου.
Σας κα­λο­σω­ρί­ζω με έ­να κλικ
Ηρώ Νικοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου